Quang cảnh phòng chờ sân bay

Đề bài: Em hãy mô tả quang cảnh phòng chờ sân bay.